SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
9
9
0
1
2
5
Thủ tục hành chính 10 Tháng Mười 2006 11:00:00 CH

Chương trình và Kế hoạch hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Văn phòng Chính phủ

                         
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
 

 
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________

 
Chương trình và Kế hoạch hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
của Văn phòng Chính phủ
(Ban hành kèm theo Quyết định số   1406   /QĐ-VPCP ngày 10   tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ)
__________
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
- Nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Chính phủ trong đấu tranh, phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quá trình thực thi công vụ.
- Phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời những biểu hiện tiêu cực, hành vi tham nhũng, lãng phí của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Chính phủ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.
- Nâng cao hiệu quả, tăng cường công tác quản lý tại các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ;
- Đưa việc đấu tranh, phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp uỷ Đảng, chính quyền các đơn vị trong Văn phòng Chính phủ;
2. Yêu cầu
- Cụ thể hoá những quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan; thực hiện ngay một số biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động của tập thể cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Chính phủ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Thường xuyên theo dõi, tổng hợp, nhận định tình hình thực tiễn, trên cơ sở đó có những biện pháp phù hợp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Đề cao vai trò trách nhiệm của lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ trong tổ chức kiểm tra thực hiện phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nội bộ và xác định trách nhiệm khi để xảy ra hành vi tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị.
- Các tổ chức Đảng và các đoàn thể chính trị trong cơ quan, các Vụ, Cục, đơn vị chủ động nêu cao tinh thần tích cực tham gia các hoạt động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
- Các đơn vị triển khai Chương trình và Kế hoạch hành động này đến từng cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị để mọi người cùng thực hiện; cụ thể hoá các nhiệm vụ, biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong từng vị trí, nhiệm vụ công tác cụ thể.
II. Nội dung thực hiện
A. Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng
1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, học tập, nghiên cứu, quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản có liên quan trong cơ quan Văn phòng Chính phủ
Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Ban Xây dựng pháp luật:
a) Lập kế hoạch quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng, các văn bản hướng dẫn thi hành và những văn bản pháp luật khác có liên quan đến việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Chương trình hành động và kế hoạch phòng, chống tham nhũng của Văn phòng Chính phủ đến từng cán bộ, công chức, viên chức trong toàn cơ quan.
b) Thông báo công khai về những hoạt động và kết quả đạt được trong nỗ lực phòng, chống tham nhũng của cơ quan tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
2. Tham gia xây dựng, thẩm tra, rà soát, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng
a) Trong phạm vi trách nhiệm của mình, căn cứ vào Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm thẩm tra lần cuối, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các đề án tổ chức bộ máy và văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tưởng Chính phủ.
b) Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm tham mưu cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm trong việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các quy định không phù hợp, không chặt chẽ, còn có nhiều sơ hở, chồng chéo có thể dẫn đến các hành vi tham nhũng; bổ sung, sửa đổi, ban hành những quy định mới đáp ứng kịp thời yêu cầu đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay.
c) Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Văn phòng Chính phủ tiến hành rà soát, kiến nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật của Văn phòng Chính phủ để triển khai có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng và Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của cơ quan bao gồm:
- Xây dựng Chương trình cải cách hành chính của Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2006 - 2010.
- Quy định về tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của cơ quan Văn phòng Chính phủ;
- Quy định về phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng;
- Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Văn phòng Chính phủ;
- Sửa đổi Quy chế tổ chức hoạt động và chế độ quản lý tài chính các đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Cục Quản trị - Tài vụ và Cục Hành chính - Quản trị II;
- Quy chế tổ chức hoạt động và chế độ quản lý tài chính Trung tâm Hội nghị quốc gia;
- Quy chế quản lý các Dự án có sử dụng vốn ngân sách và các khoản hỗ trợ, viện trợ của nước ngoài tại Văn phòng Chính phủ;
Việc phân công đơn vị chủ trì, phối hợp xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản nói trên và tiến độ thực hiện, được xác định trong kế hoạch thực hiện chương trình hành động hàng năm.
3. Thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định trong thực thi công vụ.
- Trong xử lý các đề án, dự án, trong quan hệ với các bộ, ngành, địa phương, đơn vị, cán bộ, công chức phải thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; không được lợi dụng chức vụ, địa vị để mưu cầu lợi ích cá nhân. Thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm về các hành vi tham ô, lãng phí, nhũng nhiễu của cán bộ công chức thuộc quyền, đồng thời xử lý nghiêm khi phát hiện có sai phạm.
4. Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, nhằm tạo điều kiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống tham nhũng.
a) Thực hiện công khai, minh bạch trong mua sắm tài sản công; xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng tài sản công, tài chính và ngân sách nhà nước và các khoản hỗ trợ, viện trợ theo các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và những văn bản pháp luật khác có liên quan. Cụ thể là:
- Cục Quản trị - Tài vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch và phương án cụ thể để thực hiện việc công khai những nội dung nói trên theo quy định của pháp luật.
- Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Văn phòng Chính phủ có sử dụng các khoản hỗ trợ, viện trợ, phải công khai cho các đối tượng thụ hưởng biết.
b) Thực hiện công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ; thực hiện theo đúng Quy chế của cơ quan về tiếp nhận, tuyển chọn cán bộ, công chức; bổ nhiệm, luân chuyển, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật, hưu trí … đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm ký ban hành, bao gồm:
- Công tác tiếp nhận, tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động;
- Công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, chuyển ngạch, nâng lương, luân chuyển, điều động, khen thưởng, cho thôi việc, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật, hưu trí … đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan;
- Tăng cường rà soát hồ sơ cán bộ, phát hiện kịp thời các hành vi làm sai lệch hồ sơ, làm giả hồ sơ để được tuyển dụng hay để bổ nhiệm giữ những chức vụ nhất định; kiên quyết xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm.
c) Tiếp tục thực hiện trong cơ quan Văn phòng Chính phủ việc minh bạch thu nhập, kê khai tài sản đối với các đối tượng theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Phòng, chống tham nhũng trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định tại Mục 4 Chương II Luật này. Việc kê khai tài sản này phải được thực hiện hàng năm.
d) Nghiên cứu, xây dựng văn bản cam kết việc thực hiện chức trách công vụ và không tham nhũng để cán bộ, công chức, viên chức VPCP ký kết.
5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng.
a) Vụ I, theo chức năng, nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm cùng Vụ Tổng hợp tham mưu cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP trong quan hệ với Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đẻ xây dựng Chương trình phòng, chống tham nhũng của Chính phủ trong từng thời gian; theo dõi, đôn đốc Thanh tra Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về phòng, chống tham nhũng; xử lý kịp thời theo đúng pháp luật các đơn, thư tố cáo về tham nhũng.
b) Vụ Xử lý khiếu nại, tố cáo, theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan tham gia một số đoàn liên ngành để kiểm tra việc thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo ở địa phương có nhiều đơn thư vượt cấp; đơn khiếu nại giải quyết cuối cùng.
c) Các Vụ trưởng, Cục trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm chủ động thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi tham nhũng; đồng thời phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, đơn vị mình theo đúng quy định của Mục 5 Chương II Luật Phòng, chống tham nhũng.
d) Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Vụ I và các đơn vị có chuyên môn, có trách nhiệm tham mưu, giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm có kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trong nội bộ Văn phòng Chính phủ những công việc thuộc quyền quản lý của Bộ trưởng, Chủ nhiệm về các nội dung sau đây:
- Rà soát toàn bộ các vụ việc, để kịp thời phát hiện các vụ việc tham nhũng, lãng phí, sai trái tiêu cực trong sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước để xử lý dứt điểm theo đúng thẩm quyền theo công điện số: 1186/CĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.
- Đầu tư xây dựng cơ bản;
- Quản lý thu, chi ngân sách, thực hiện nghiêm Chỉ thị số: 26/2006/CTTTg ngày 01 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về nghiêm cấm sử dụng công quỹ làm quà biếu và tiếp khách sai quy định
- Quản lý tài sản công;
đ) Thực hiện việc công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của Điều 27 Luật Phòng, chống tham nhũng và các quy định khác có liên quan.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ cơ sở trong Văn phòng Chính phủ; phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của cán bộ, công chức viên chức đối với các hoạt động của cơ quan, đơn vị.
- Phát động các phong trào quần chúng trong cơ quan nhằm phát huy vai trò của cán bộ, công chức, viên chức trong việc phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng.
B. Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
1. Quán triệt chủ trương tiết kiệm trong các lĩnh vực công tác chuyên môn, tham mưu cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ: thẩm định các dự án đầu tư, các chính sách điều hành nền kinh tế, các văn bản pháp quy quản lý, điều hành…
 2. Thực hiện đúng quy định của nhà nước về bảo đảm tiết kiệm trong việc quy hoạch, đầu tư xây dựng, sửa chữa các công trình, quản lý đầu tư, mua sắm tài sản và quản lý sử dụng, thanh lý tài sản.
Việc đầu tư xây dựng, sửa chữa các công trình; việc mua sắm tài sản phải thực hiện đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư (Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành của các cơ quan có thẩm quyền). Việc quản lý và sử dụng tài sản theo đúng các quy định hiện hành. Quy định trách nhiệm cá nhân nếu để sảy ra sai phạm.
3. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 101/VPCP-CT ngày 23 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về tiết kiệm điện; Năm 2006 phấn đấu giảm 10% tiêu thụ điện năng.
Cục Quản trị- Tài vụ và Cục Hành chính- Quản trị II lập kế hoạch chi tiết để cắt giảm trong tiêu dùng điện, nước tại trụ sở cơ quan một cách hợp lý.
Có kế hoạch thay dần các bóng đèn đang sử dụng (loại sợi đốt-khi hỏng) bằng loại bóng đèn tiết kiệm điện (đèn compact).
Các cá nhân, đơn vị cần nêu cao ý thức tiết kiệm điện, phải tắt đèn, cắt hẳn nguồn điện khi không sử dụng các thiết bị dùng điện.
Hạn chế sử dụng điều hoà nhiệt độ, chỉ sử dụng điều hoà nhiệt độ khi thật cần thiết; Khi sử dụng nên để nhiệt độ từ 25oC -> 26oC.
Nghiêm cấm việc đưa các thiết bị sử dụng điện của cá nhân vào cơ quan như tủ lạnh, ti vi và sử dụng điện cơ quan vào việc riêng (đun nấu, là sấy).
 4. Tiết kiệm trong sử dụng điện thoại công sở.
Việc trang bị các thiết bị thông tin liên lạc phải căn cứ vào Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành quy định định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và nhu cầu công việc của đơn vị để trang bị cho phù hợp, bảo đảm tiết kiệm, sử dụng có hiệu quả.
Các thiết bị thông tin liên lạc như điện thoại, máy fax trang bị cho các đơn vị phục vụ công việc của cơ quan phải được quản lý chặt chẽ.
Các máy điện thoại cố định trang bị cho đơn vị phải được mở sổ theo dõi từng cuộc gọi quốc tế, liên tỉnh … Lãnh đạo đơn vị ký xác nhận.
5. Tiết kiệm sử dụng văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng.
Xây dựng định mức sử dụng văn phòng phẩm đối với từng cá nhân, đơn vị, sử dụng máy in hai mặt giấy … Từng cá nhân, đơn vị chịu trách nhiệm về tình hình sử dụng văn phòng phẩm tại đơn vị, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm. Hàng quý công khai kết quả sử dụng văn phòng phẩm đến từng đơn vị cả về giá trị, số lượng, chủng loại. Có biện pháp nhắc nhở, chấn chỉnh cá nhân, đơn vị nào sử dụng lãng phí, sai mục đích.
6. Thực hiện đúng quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô trong các cơ quan hành chính sự nghiệp về xe ô tô công vụ.
Căn cứ tình hình hoạt động, xây dựng lại định mức xăng dầu chi tiết cho từng loại xe ô tô. Công khai số km xe chạy hàng tháng đối với từng cá nhân, đơn vị. Không sử dụng xe ô tô cơ quan vào việc riêng. Đối với những cá nhân vi phạm, ngoài việc bị kiểm điểm, phải bồi hoàn mọi chi phí liên quan đến việc đã sử dụng xe sai quy định.
7. Trong quản lý tài chính các Dự án, Đề án sử dụng nguồn vốn viện trợ, vốn vay, vốn ngân sách nhà nước cấp phải tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước trong quá trình thực hiện dự án, công khai tài chính dự án.
Giám đốc các Dự án chỉ đạo sử dụng tối đa các dịch vụ do các đơn vị sự nghiệp có thu của Văn phòng Chính phủ cung cấp.
8. Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đúng Quy chế làm việc, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc tại công sở, không đi muộn về sớm.
Cán bộ, chuyên viên thực hiện đăng ký làm việc ngoài giờ với các Tổ phục vụ, Cục Quản trị - Tài vụ và Cục Hành chính - Quản trị II.
 
III. Tổ chức thực hiện
1. Căn cứ chương trình hành động trên, Vụ trưởng, Cục trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Văn phòng Chính phủ khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ đã được xác định trong đơn vị mình.
2. Định kỳ sáu tháng, Vụ trưởng, Cục trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Văn phòng Chính phủ chủ động báo cáo về tình hình phòng, chống tham nhũng (qua Vụ Tổ chức cán bộ), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (qua Cục Quản trị - Tài vụ), trước ngày 15 tháng 6 và 15 tháng 12 hàng năm trong phạm vi quản lý của mình để báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm.
Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm tham mưu, giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình kết quả và đề xuất các biện pháp nhằm thực hiện phòng, chống tham nhũng của cơ quan Văn phòng Chính phủ có chất lượng và hiệu quả thiết thực.
Cục Quản trị - Tài vụcó trách nhiệm tham mưu, giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình kết quả và đề xuất các biện pháp nhằm thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cơ quan Văn phòng Chính phủ có chất lượng và hiệu quả thiết thực.
3. Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Vụ, Cục, đơn vị thuộc lĩnh vực mình phụ trách, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; họp định kỳ sáu tháng một lần hoặc họp đột xuất trong những trường hợp cần thiết để nắm tình hình, bàn những biện pháp khắc phục và phương hướng hoạt động trong thời gian tiếp theo.
4. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục, các đơn vị có liên quan tổng hợp và chuẩn bị báo cáo của Văn phòng Chính phủ về kết quả thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng này trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm  trước 30 tháng 9 hàng năm để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi bộ phận thường trực giúp việc Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ theo quy định.
5. Cục Quản trị - Tài vụchủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục, các đơn vị có liên quan tổng hợp và chuẩn bị báo cáo của Văn phòng Chính phủ về kết quả thực hiện Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí này, trước 30 tháng 9 hàng năm trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi Bộ phận thường trực giúp việc Ban chỉ đạo Trung ương về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định.
6. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, phụ nữ...tại đơn vị, nâng cao nhận thức, quán triệt thực hiện, xây dựng ý thức tự giác thực hành tiết kiệm mọi nơi, mọi lúc, trong mỗi việc làm.
7. Cục Quản trị - Tài vụ khẩn trương xây dựng các quy trình nghiệp vụ chuyên môn, các quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản, quy chế quản lý công sở, quy chế khoán, định mức chi phí... cụ thể hoá các nội dung thực hành tiết kiệm tại mỗi bộ phận, đơn vị.
Thực hiện công khai định mức, tiêu chuẩn, chế độ, các chi phí theo quy định hiện hành của Nhà nước và của cơ quan Văn phòng Chính phủ.
Chủ trì biên tập, hoàn chỉnh và trình cấp có thẩm quyền ký ban hành các quy trình, quy chế... do các đơn vị xây dựng ở trên.
Tập hợp các văn bản pháp quy về quản lý liên quan đến các lĩnh vực hoạt động, chi tiêu của các đơn vị sao gửi và hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện.
 8. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp Cục Quản trị - Tài vụ và các đơn vị liên quan lập kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện Chương trình phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ./.
 
                                                                          BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
 
 
                                                                    
 
                                                                                                                                                                Đoàn Mạnh Giao   

 


Số lượt người xem: 14246    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm