SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
5
5
2
6
8
9
Thủ tục hành chính 23 Tháng Hai 2013 10:05:00 SA

35. Xếp loại doanh nghiệp (062416)

 - Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Doanh nghiệp nộp báo cáo xếp loại doanh nghiệp cùng thời điểm với báo cáo tài chính theo quy định , gửi về Văn phòng Chi cục Tài chính doanh nghiệp (Số 123 Trần Quốc Thảo, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, sáng từ 7h30’-11h30’, chiều từ 13h00’-17h00’ các ngày từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần) (Tổng công ty: trước ngày 31/3 hàng năm; Doanh nghiệp độc lập: trước ngày 31/01 hàng năm), không có phiếu nhận hồ sơ.
* Bước 2: Chi cục Tài chính doanh nghiệp tổng hợp báo cáo xếp loại các doanh nghiệp lập. Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng Xếp loại doanh nghiệp nhà nước và Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc các doanh nghiệp (sau đây là Hội đồng) thẩm định hồ sơ, lập biên bản thẩm định trình Hội đồng.
* Bước 3: Trên cơ sở trình của Tổ chuyên viên giúp việc, Hội đồng sẽ họp để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các doanh nghiệp, xếp loại doanh nghiệp.
* Bước 4: Hội đồng trình Ủy ban nhân dân thành phố kết quả xếp loại và báo cáo Bộ Tài chính.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
+ Các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính. Cụ thể:
. Biểu số 2 đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh
. Biểu số 3 đối với doanh nghiệp thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích của Nhà nước.
. Biểu số 4 đối với Tổng công ty nhà nước.
+ Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD, tình hình chấp hành chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước.
b) Số lượng hồ sơ: 8 bộ.
- Thời hạn giải quyết:
* Tháng 4 hàng năm, tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng sẽ thẩm định tất cả các báo cáo xếp loại của các doanh nghiệp đã gửi và trình Hội đồng xem xét trong tháng 5.
* Hội đồng xếp loại doanh nghiệp nhà nước và xếp loại Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc doanh nghiệp thuộc thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Bộ Tài chính trước ngày 30/6 hàng năm
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có) : Không có.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tài chính doanh nghiệp.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ, Sở Lao động Thương binh và xã hội, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Cục Thuế thành phố.
- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
- Lệ phí (nếu có): không có.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
* Báo cáo xếp loại doanh nghiệp (Đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh) (Biểu số 2)
* Báo cáo xếp loại doanh nghiệp (Đối với doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ công ích của Nhà nước) (Biểu số 3)
* Báo cáo xếp loại Tổng công ty Nhà nước, Công ty mẹ (Biểu số 4)
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
* Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.
* Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.
* Quyết định số 2349/QĐ-UBND ngày 13/5/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Hội đồng xếp loại doanh nghiệp nhà nước và Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc các doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 13/5/2009.
* Quyết định số 3360/QĐ-UBND ngày 10/7/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy trình xếp loại doanh nghiệp nhà nước và xếp loại Hội đồng quản trị, Ban giám đốc các doanh nghiệp nhà nước, có hiệu lực từ ngày 10/7/2009.
* Công văn số 5911/UBND-CNN ngày 20/9/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc xếp loại DNNN năm 2006, có hiệu lực từ ngày20/9/2008
 

Số lượt người xem: 4744    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm