SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
5
5
2
7
0
5
Thủ tục hành chính 19 Tháng Chín 2011 4:55:00 CH

1. Thủ tục Cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Các đơn vị thực hiện kê khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với     ngân sách theo mẫu 03-MSNS-BTC “Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với  ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư”; mẫu     04-MSNS-BTC “Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cấp cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện đầu tư”; mẫu 05-MSNS-BTC “Tờ khai đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản”.

* Bước 2: Nộp lại hồ sơ cho các đơn vị chủ quản để tổng hợp và xác nhận vào bảng thống kê theo Mẫu số 08B -MSNS-BTC  “Bảng thống kê đơn vị đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản)”

+ Đối với các đơn vị thuộc cấp ngân sách TP: nộp cho Sở Tài Chính- số 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Sáng từ 7g30 – 11g30. Chiều từ 13g00 – 17g00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần.

+ Đối với các đơn vị thuộc cấp ngân sách Quận Huyện: nộp cho Phòng tài chính Quận, Huyện.

* Bước 3: Các đơn vị chủ quản sau khi tổng hợp, xác nhận vào bảng thống kê gửi toàn bộ tờ khai đăng ký và bảng thống kê về Sở Tài Chính để cấp mã số, có giấy biên nhận.

* Bước 4: Căn cứ vào thông tin trên bảng kê khai, Sở Tài Chính kiểm tra, nhập thông tin vào chương trình cấp mã số. Sau đó in giấy chứng nhận gửi lại đơn vị tại Sở Tài Chính  (số 142 Nguyễn Thị   Minh Khai, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, sáng từ 7h30’-11h30’, chiều từ 13h00’-17h00’, các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

+ Các đơn vị sử dụng ngân sách kê khai theo:

. Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư (Mẫu số 03-MSNS-BTC)

.  Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cấp cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện đầu tư (Mẫu số 04-MSNS-BTC)

. Tờ khai đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản (Mẫu số 05-MSNS-BTC)

+ Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền ( bản sao có đóng dấu sao y của cơ quan có thẩm quyền phê quyệt)

+  Dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư ( bản sao có đóng dấu sao y của cơ quan có thẩm quyền phê quyệt)

+ Các cơ quan tài chính Quận Huyện lập bảng thống kê các tờ khai đăng ký thuộc phạm vi quản lý theo mẫu số 08B-MSNS-BTC: “Bảng thống kê đơn vị đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản)”.

b) Số lượng hồ sơ: 1 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có ): không có

- Kết quả thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận            

- Lệ phí (nếu có): không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

* Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư (Mẫu số 03-MSNS-BTC)

* Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cấp cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện đầu tư (Mẫu số 04-MSNS-BTC)

* Tờ khai đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản (Mẫu số 05-MSNS-BTC)

* Bảng thống kê đơn vị đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản (Mẫu số 08B-MSNS-BTC)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002

* Luật Kế toán ngày 06/6/2003

* Luật Xây dựng ngày 26/11/2003

* Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước.

* Nghị định  số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ  về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

* Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Tài Chính.

* Nghị định  số 71/2005/NĐ-CP ngày 06/6/2005 của Chính phủ  về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù.

* Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách.

* Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách.

 


Số lượt người xem: 932    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm