SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
5
5
3
0
7
3

PHÒNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH QUẬN HUYỆN

Trưởng phòng:

Nguyễn Trần Phú ĐT: 39.300.564 Email: ntphu.stc@tphcm.gov.vn

Phó phòng:

Trần Anh Tuấn ĐT nội bộ: 392 Email: tatuan.stc@tphcm.gov.vn

II./ Chức năng - Nhiệm vụ :  

- Hướng dẫn các phòng Tài chính - Kế hoạch quận huyện trong việc xây dựng dự toán thu chi ngân sách quận-huyện, phường-xã, thị trấn. Tổng hợp dự toán thu-chi ngân sách quận huyện hàng năm trình Ban Giám đốc để tổng hợp vào dự toán ngân sách nhà nước của địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố để giao chỉ tiêu ngân sách hàng năm cho từng quận  huyện và báo cáo Bộ Tài chính.

- Trình Ban Giám đốc về định mức phân bổ ngân sách cho quận, huyện, phường xã theo quy định. Phối hợp với phòng Quản lý ngân sách xây dựng phương án phân cấp nguồn thu và nghiệm vụ chi cho cấp ngân sách quận-huyện, phường-xã. Báo cáo Ban Giám đốc xem xét để trình Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh dự toán ngân sách cho quận huyện trong trường hợp cần thiết.

- Hướng dẫn các phòng Tài chính - Kế hoạch, bộ phận tài chính phường-xã, thị trấn tổ chức điều hành, quản lý ngân sách theo đúng quy định và tham mưu, đề xuất Ban Giám đốc trình Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung ngân sách (đột xuất) cho các quận huyện, đảm bảo kịp thời, đúng mục đích.

- Thẩm định quyết toán thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn quận huyện, quyết toán thu, chi ngân sách quận-huyện, phường-xã, thị trấn và tổng hợp quyết toán thu, chi ngân sách quận-huyện, phường-xã, thị trấn hàng năm để tổng hợp quyết toán ngân sách thành phố báo cáo Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân thành phố. Trình Ban Giám đốc ra thông báo thẩm định quyết toán ngân sách của các quận huyện và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định.

- Hướng dẫn các phòng Tài chính - Kế hoạch quận huyện trong việc cụ thể hóa và chấp hành các chế độ chính sách tài chính - kế toán do Nhà nước ban hành, thực hiện công khai ngân sách của từng quận-huyện, phường-xã, thị trấn theo đúng quy định của Chính phủ.

- Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện ngân sách quận-huyện, phường-xã, thị trấn định kỳ 6 tháng/lần và cần thiết phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc quận-huyện, phường-xã, thị trấn nhằm đảm bảo cho việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả, thực hiện đúng quy định về kế toán - thống kê.

- Hướng dẫn các phòng Tài chính-Kế hoạch thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và theo dõi, cập nhật số liệu thu chi ngân sách quận-huyện, phường-xã, thị trấn tháng, quý, năm làm cơ sở cho việc tổng hợp, đánh giá, phân tích tình hình giúp cho công tác quản lý, điều hành ngân sách địa phương. Kịp thời đề xuất, tham mưu trình Ban Giám đốc xử lý, giải quyết những vấn đề tồn tại, vướng mắc tại các đơn vị cơ sở.

- Hướng dẫn các phòng Tài chính - Kế hoạch quận huyện quản lý, theo dõi các loại quỹ nhân dân đóng góp được thành lập theo quy định.

- Thực hiện xử lý các kiến nghị của quận-huyện.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng để đề xuất xây dựng, hoặc thẩm định đơn giá sản phẩm dịch vụ công ích theo phân cấp của thành phố.

- Tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị của thanh tra, kiểm toán về lĩnh vực tài chính ngân sách của các quận, huyện báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

- Quản lý, kiểm tra, xử lý và lưu trữ các hồ sơ liên quan đến việc quản lý tài chính, ngân sách quận-huyện, phường-xã, thị trấn.

- Phối hợp với các chuyên môn thuộc sở hoăc các đơn vị chức năng có kế hoạch bồi dưỡng hoặc hướng dẫn nghiệp vụ cho các phòng Tài chính-Kế hoạch quận-huyện, bộ phận tài chính phường-xã, thị trấn theo chương trình chung của ngành./.

 

 

 

 

Tìm kiếm